Vážení bratři, vážené sestry, roce 2012 uplyne již jeden a půl století ode dne, kdy Miroslav Tyrš a Jindřich Fügner založili českou tělocvičnou jednotu Sokol. Tělovýchova však nebyla jediným cílem této jednoty, ale prostředkem k utužení ducha českého národa v době, kdy vedl zápas o svou svébytnost v rakouské monarchii. Úsloví „v zdravém těle zdravý duch“ vyjadřovalo snahu o harmonický rozvoj jedince. Sokolské hnutí udržovalo myšlenku národní svébytnosti a chránilo demokratického ducha českého národa, přispělo aktivně k vytvoření prvního samostatného státu Čechů a Slováků v r. 1918 a i v dalších obtížných obdobích, kterými musel český národ do dnešních dnů projít, stáli Sokolové na straně demokratických sil. Zejména od počátku první československé republiky měl Sokol řadu společných rysů s tehdy vzniklým Československým červeným křížem.
I ČSČK vyrostl z ideálů masarykovského humanismu, vždyť první a jedinou meziválečnou předsedkyní ČSČK byla dr. Alice Masaryková a sám prezident osvoboditel byl tím, kdo vznik samostatné národní společnosti Červeného kříže na počátku r. 1919 oficiálně schválil. Ve většině obcí byla organizace Sokolů i ČSČK samozřejmou složkou spolkového života. I již zmíněné těžké chvíle našeho národa, počínaje německou okupací, nesl ČSČK společně se Sokolem. Stejně jako Sokol byl za války rozpuštěn, jeho majetek Němci zabaven a řada jeho představitelů i řadových členů se ocitla ve věznicích, koncentračních táborech či na popravištích.
Právě pro tuto podobnost osudů jsem rád, že mohu jménem Českého červeného kříže, jako nástupce ČSČK, blahopřát Sokolu k jeho významnému výročí a popřát mu i do dalších let mnoho zdaru. Mnozí naši spoluobčané se domnívají, že hodnoty, pro které Sokol vznikl a pro které bojoval, jsou samozřejmostí. Ať se již jedná o ono „zdravé tělo“, kdy se ne nevýznamná část našeho národa domnívá, že rozvoj lékařské vědy snímá z člověka jakoukoli starost o jeho zdraví, tak i v případě „zdravého ducha“ není pravdou, že k němu lze dospět bez námahy a bez osobního úsilí.
I kdyby jen pro připomínání skutečnosti, že se člověk musí o své zdraví, tělesné i duševní, i o zdravý stav věci veřejných, tedy o ducha národa, neustále, každodenně a osobně zasazovat, je role Sokola pro budoucnost navýsost potřebná a troufám si říci, že nezastupitelná. Věřím, že se Sokolu bude i nadále dařit kultivovat tělo a ducha našeho národa, i přes to, že vnější podmínky se za oněch 150 let změnily zcela zásadně. Stejně tak věřím, že tato jeho snaha bude nalézat pozitivní odezvu ve veřejnosti, že se Sokolu bude dařit své řady udržovat a získávat pro své ušlechtilé ideály další pokračovatele.

MAREK JUKL
prezident Českého červeného kříže