Vnímám úzkou spojitost mezi smyslem existence a posláním České obce Sokolské na jedné straně a Armády ČR na straně druhé. Vždyť většina sokolských zásad formulovaných již před 150 lety dr. Miroslavem Tyršem vyjadřuje i požadavky kladené na současné příslušníky armády. V této souvislosti mohu vzpomenout takové hodnoty a kvality, jakými jsou např. síla a mužnost, vytrvalost a kázeň, láska k vlasti. Rovněž i sokolský pozdrav „Nazdar!“ se stal také pozdravem vojenským. Osvětová, tělovýchovná a kulturní činnost sokolských organizací, odvaha a morální postoje jejích jednotlivých členů představovaly v dějinách našeho národa pevný orientační bod, morální normu i naději v dobách nejtěžších.

Není náhodou, že právě příslušníci Sokola tvořili podstatnou složku Československých legií v letech 1. světové války a jeden ze základních stavebních kamenů nově vzniklé Československé armády v roce 1918. Je proto zcela pochopitelné, že i v období okupace naší vlasti stáli sokolové a vojáci v prvních řadách protinacistického odboje doma i v zahraničí. Ve složitém a nejednoznačném období po roce 1948 pomáhal sokolský duch a tradice udržovat mravní hodnoty a demokratické ideály v myšlení velké části společnosti, což nalezlo svou odezvu jak v reformním hnutí v naší zemi v letech 1968/1969 tak i ve společensko-politických změnách na konci 80. let.

Smysl existence a působení Sokola v dnešní době je v porovnání s minulostí možná ještě důležitější a nezastupitelnější. Duchovní vyprazdňování života, relativizace mravních hodnot, orientace na krátkodobý profit, deficit brannosti v myšlení lidí a nezanedbatelný pokles fyzické zdatnosti především u mladé generace, to jsou reálné výzvy, jimž musí čelit jak Česká obec Sokolská, tak i Armáda ČR. Vzájemná spolupráce obou organizací, jakož i výměna poznatků a zkušeností z výchovného a sportovního působení, mohou přitom napomoci k úspěšnému hledání nových přístupů a volbě efektivních nástrojů k řešení těchto problémů, které se úzce dotýkají samotné podstaty naší národní a státní existence.

Jménem příslušníků Univerzity obrany a jménem svým přeji všem členům ČOS a jmenovitě členům Sokola Brno I hodně energie, invence, trpělivosti a úspěchů při kultivaci ducha, vědomí a fyzické zdatnosti občanské veřejnosti v České republice.

RUDOLF URBAN
rektor Univerzity obrany